ย้อนกลับ

คุณตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ในฐานะ One Young World Ambassador นำ Paper Green สู่แผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ (Global Goals)

เมื่อเดือนกันยายน 2558 ผู้นำโลกกว่า 193 คน ได้รับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ หรือที่เรารู้จักกันว่าเป้าหมายโลก (Global Goals) เป็นเป้าหมายเพื่อการสร้างโลกที่ดีขึ้นภายในปี 2573 โดยวาระปี 2573 คือการเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเป็นสากล เพื่อยุติความยากจน ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปกป้องสิ่งแวดล้อม และทำให้มั่นใจว่าคนจากทุกประเทศทั่วโลกสามารถมีชีวิตอยู่ในส่งคมที่สงบสุขได้

ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส หนึ่งในตัวแทนผู้นำเยาวชนโลก (One Young World Ambassador) หรือผู้ก่อตั้งบริษัท เปเปอร์กรีน จำกัด (Paper Green Co., Ltd) ในฐานะผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในประเทศไทย
ได้รับแรงบันดาลใจและตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้ จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้แนวทางการดำ้เนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นไปตามแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) เพื่อช่วยในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ หรือ Global Goals