About

EPO ECOPAQUE OFFSET PAPER

กระดาษที่เน้นเรื่องความขาวที่มีคุณลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายในธุรกิจได้เป็นอย่างมาก เหมาะกับความต้องการ ในการพิมพ์ทุกรูปแบบ เช่น การพิมพ์หนังสือ จดหมายสิ่งพิมพ์ทางด้านการเงิน ใบแทรก นิตยสาร เอกสารประกอบการเรียนรู้ หรือ การพิมพ์ต่างๆ เพื่อการค้า รวมทั้งเอกสารต่างๆ โดยมีทั้งหมด 4 แกรม ได้แก่ 62.9/66.6/74/81.4

ข้อมูลผลิตภัณฑ์