คุณตรีรัตน์ ศิริจันทรโรภาส ในฐานะ One Young World Ambassador นำ Paper Green สู่แผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ (Global Goals)

PaperGreen meet and greet with a day poet @ National Book fair 2015

Bangkok, Reads for Life
    Page 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]